Greep uit projecten

Nieuw

2021: Samen met Dick Spel van Opus Ludens trainingen over ‘Anders werken onder de Omgevingswet’ voor erfgoedprofessionals

Samen met Nathalie Vossen van PRO-Erfgoed bied ik een in-company training over de Omgevingswet aan voor erfgoedprofessionals. Deze training passen we telkens aan aan de ontwikkelingen in de stelselherziening omgevingsrecht. Bij voldoende belangstelling organiseren wij ook edities van deze cursus voor vrije inschrijvers.

Voltooid 

2021: Onderzoek naar belangenafweging rond archeologie bij gemeenten, met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, het Convent van Gemeentelijk Archeologen en Stichting ArbitrArch

2020: Voorlichting over de kansen en consequenties van de Omgevingswet voor dorpsbelangenorganisaties in Friesland, via Stichting Doarpswurk

2020: Externe review mer-beoordeling ‘Verbetering zeven waterkerende kunstwerken‘ (waaronder vijf rijksmonumenten) van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Samen met Frank van Berkum heb ik in 2019 KIWA  begeleid bij de analyse van de impact van de Omgevingswet op de door KIWA beheerde beoordelingsrichtlijnen en protocollen.

Samen met Frank van Berkum heb ik in 2018 een analyse uitgevoerd van de gevolgen van de Omgevingswet voor de verschillende richtlijnen en protocollen die de SIKB beheert.

Voor de provincie Drenthe heb ik in 2018-2019 de functie van m.e.r.-coördinator ad interim ingevuld.

Voor het Steunpunt Archeologie en Monumentenzorg Utrecht heb ik in 2018 meegewerkt aan de Monitor Erfgoedbeleid Utrechtse Gemeenten

In 2014-2016 werkte ik mee aan het wetsvoorstel voor implementatie van de in 2014 herziene EU-richtlijn voor milieueffectrapportage. Dit wetsvoorstel is op 16 mei 2017 in werking getreden.

Begin 2013 heb ik samen met Nathalie Vossen het boek ‘Archeologie en Ruimte’ geschreven. Dit boek geeft een overzicht van regelgeving, beleid en de ontwikkelingen daarin op het gebied van zowel ruimtelijke ordening als archeologie. Daarnaast komt uitgebreid  aan de orde hoe je in ruimtelijke planvorming met archeologische waarden kunt omgaan. Hiermee vormt het een handig naslagwerk voor zowel beleidsmakers als uitvoerders in de vakgebieden van archeologie en ruimtelijke ordening.

Recensie ‘Archeologie en Ruimte’

Cursussen en trainingen

Vanaf najaar 2016: Cursus ‘Omgevingswet voor archeologen’

Erfgoedacademie: Erfgoed en Ruimte II gevorderden

Selectie van publicaties 

Korf, G en E. Kars, 2015: Doe meer met archeologie: Omgevingswet biedt kansen, Binnenlands Bestuur

Korf, G. , 2014.De juridische context van archeologie’, Tijdschrift Praktijk Omgevingsrecht, jaargang 2, nummer 4, pp. 160-165

Korf, G. & Vossen, N. 2013. Archeologie en ruimte. Berghauser Pont Publishing, Amsterdam.

Korf, G. & Romeijn, E. 2011. ‘Cultuurhistorie, een stevige bodem onder uw plan’, Bodem, jaargang 21, nr. 2, pp. 29-30

Korf, G. 2010Malta in m.e.r., een aanzet tot discussie over cultuurhistorie in milieueffectrapportages, Vitruvius jaargang 3 nr. 11, pp. 50-52

Korf, G. 2009. Milieueffectrapportage – wat is dat?, Monumenten, jaargang 20, nr. 11, pp. 21-23;

Korf, G. 2009. Tussen droom en daad, diepgang van cultuurhistorisch onderzoek in m.e.r.’, TOETS jaargang 16, nr. 2, pp. 13-17

Krist, J.S. 2001. Aanvullend Archeologisch Onderzoek in het tracé van de Betuweroute, vindplaats 46 Nijmegen/Verloren Zeeg. Met bijdragen van B. Bijl, A. Ufkes, M.J.L.Th. Niekus & S. van Heyst, G.J. de Roller & G. Korf, H. Buitenhuis. Rapportage  Archeologische Monumentenzorg 40, Amersfoort.

Koopstra, C.G. 2001. ARC-rapport 47. Archeologisch Onderzoek op de wierde van Baflo, provincie Groningen. Met een bijdrage van K.L.B. Bosma, H. Halici, G.J. de Roller, G. Korf en A. Ufkes.

Kooi, P.B. & J.S. Krist, 2001. ARC-rapport 46. Resultaten van het Aanvullend Archeologisch Onderzoek op de Daalkampen te Borger. Met een bijdrage van G. Korf, M.J.L.Th. Niekus en A.Ufkes.

Klompmaker, H., L. Domboróczki, J. Casabó i Bernad, P. Guillem Calatayud, R. Martínez Valle, J.I. Simón García, E. Vento Mir, A. Ufkes, H, Buitenhuis, G. Korf, G.J. de Roller en M.J.L.Th. Niekus, 2001. Early Farmers in Europe. Valencia