Diensten & Producten

Geertje Korf, Milieu Erfgoed Ruimte biedt

aan overheden:

  • kennis over erfgoed en andere omgevingsaspecten in ruimtelijke projecten;
  • een oplossing voor uw vragen over erfgoed in bestemmingsplannen, structuurvisies en andere ruimtelijke plannen;
  • actuele kennis over de stelselherziening omgevingsrecht (Omgevingswet) en milieueffectrapportage.

Samen met Nathalie Vossen van PRO-Erfgoed bied ik een training ‘Omgevingswet voor erfgoedprofessionals’ aan. Deze training van één dagdeel kan naar behoeven worden aangepast aan de specifieke vragen waar bijvoorbeeld gemeentelijk medewerkers archeologie of monumentenzorg, archeologische onderzoeksbedrijven of belangenbehartigers in de erfgoedwereldmee kampen.

aan ruimtelijke advies- en ingenieursbureaus:

  • flexibel in te schakelen kennis op het gebied van erfgoed (archeologie, gebouwd erfgoed en cultuurlandschap) in ruimtelijke ordening;
  • een sparring partner bij m.e.r.-procedures en erfgoedproblematiek in ruimtelijke projecten.j

aan archeologische (onderzoeks)bedrijven:

  • kennis over ruimtelijke procedures  en  -instrumenten, bekeken vanuit het standpunt van de archeoloog ;
  • (in-company-) trainingen en cursussen op maat over ruimtelijke regelgeving en omgevingsrecht voor archeologen;
  • een klankbord bij het ontwikkelen van uw nieuwe producten, geënt op de wereld van ruimtelijke ontwikkeling.

aan opleidingsinstituten: ervaring met het geven van cursussen en trainingen

  • op HBO / WO / post HBO / post WO niveau;
  • over milieueffectrapportage en erfgoed in het omgevingsrecht.