Diensten & Producten

Geertje Korf, Milieu Erfgoed Ruimte biedt

aan overheden:

 • actuele kennis over de stelselherziening omgevingsrecht (Omgevingswet) en de opgaven die hieruit voorkomen;
 • zeer gedegen kennis over de regelgeving rond milieueffectrapportage en mer-beoordeling;
 • kennis over erfgoed en andere omgevingsaspecten in ruimtelijke projecten.

aan uiteenlopende  (belangen)organisaties:

 • kennis over de Omgevingswet en de kansen, uitdagingen en opgaven die de ze met zich mee kan brengen.

aan ruimtelijke advies- en ingenieursbureaus:

 • flexibel in te schakelen kennis op het gebied van erfgoed (archeologie, gebouwd erfgoed en cultuurlandschap) in ruimtelijke regelgeving en beleid;
 • een sparring partner bij m.e.r.(beoordelings)-procedures.

aan archeologische (onderzoeks)bedrijven:

 • kennis over ruimtelijke procedures  en  -instrumenten, bekeken vanuit het standpunt van de archeoloog ;
 • (in-company-) trainingen en cursussen op maat over ruimtelijke regelgeving en omgevingsrecht voor archeologen;
 • een klankbord bij het ontwikkelen van uw nieuwe producten, geënt op de wereld van ruimtelijke ontwikkeling.

aan opleidingsinstituten: ervaring met het geven van cursussen en trainingen

 • op HBO / WO / post HBO / post WO niveau;
 • over milieueffectrapportage en (erfgoed in het) omgevingsrecht.